Algemeen

VC FH NIJLEN hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. VC FH NIJLEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze rechten kortom respecteren

Als VC FH Nijlen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens :

VC FH Nijlen - Zandlaan 44 - 2560 Nijlen - secretariaat@FHnijlen.be - 0494/804854

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FH NIJLEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de sportieve activiteiten georganiseerd door FH Nijlen

  • Het versturen van interne nieuwsbrieven en activiteitsuitnodigingen welke bij inschrijving worden bevraagd, het maken van ploegvoorstellingen op de clubwebsite, het gebruik van ploegfoto's, je kan deze ten alle tijde intrekken. Wenst u niet op de site te verschijnen, dan kan u dat melden

  • Het bekomen van subsidies door de overheid (wettelijke verplichting)

  • Het maken van noodzakelijke contacten in functie van sponsoringsmogelijkheden

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, verzamelen, opslaan en verwerken :

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsmnr, e-mail

• Rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en lengte

• Een digitale pasfoto in het kader van de aansluiting bij Volley Vlaanderen om te kunnen deelnemen aan de sportieve activiteiten.

FH NIJLEN houdt enkel de gegevens bij die de spelers en/of hun ouders bij minderjarigen ons op vrijwillige basis verstrekt hebben door het invullen van een aansluitingformulier en de ledendatabank van Volley Vlaanderen. De gegevens worden enkel verwerkt door de bestuursleden en de administratieve cel van de club.

Nieuwsbrief & website

Wij bieden een interne nieuwsbrief waarmee wij effectieve leden willen informeren over clubontwikkelingen en evenementen. U kan zich afmelden door simpelweg 'afmelding ledenmailing' te versturen naar secretariaat@FHnijlen.be. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd. Leden die hun lidmaatschap bij de club opzeggen worden verwijderd, maar kunnen zich met hun e-mailadres inschrijven in een sympathisanten mailinglist, maar ze geven hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Zij mailen simpelweg 'inschrijving sympathisant' naar info@FHnijlen.be. Als zij dit doen krijgen ze max 4 keer per jaar clubinformatie over bijzondere activiteiten. U kan ten allen tijde uitschrijven.

FH Nijlen beoogt met de clubwebsite (www.FHnijlen.be) de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij de noodzakelijke gegevens over aan Volley Vlaanderen om de spelers te kunnen aansluiten.

Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegenen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke Toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VC FH Nijlen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. FH Nijlen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap dat eindigt op 30/06 van het lopende jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens FH Nijlen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze database

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Het bestuur en onze vrijwilligers (trainers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde gegevens.

Als VC FH Nijlen geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 15 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35-1000 Brussel -

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Het dagelijks bestuur van FH Nijlen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 21/05/2018.

Contactinformatie CBPL

GBA is de GegevensBeschermingsAutoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be Ze zorgen voor transparantie, juistheid en integriteit. Deze wijziging treedt invoege op 25 mei 2018 en ook onze club dient zich hierop af te stemmen.